Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00 hodin 
  středa 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00 hodin 

 2. Telefonické podání+420 556 712 841
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna.ou@hostasovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Obci Hostašovice, Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín

pondělí 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00 hodin 
středa 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00 hodin 

Telefonické podání: +420 556 712 841
Poštou na adresu Obecní úřad, Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín
Elektronicky na e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: cmqaxpm
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce pracovníka (účtuje se každých započatých 30 min.) 95 Kč
hodna práce vedoucího pracovníka (účtuje se každých započatých 30 min.) 130 Kč
černobílý fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 3 Kč/ks
- oboustranně formát A4 3 Kč/ks
- jednostranně formát A3 3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 4 Kč/ks
barevný tisk A4 11 Kč/ks
kompaktní disk (CD) dle pořizovací ceny
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů
cestovní náhrady

5-12 hodin 60 Kč
12-18 hodin 90 Kč

nad 18 hodin 140 Kč

náklady na vlastní dopravu (dopravní prostředek povinného subjektu)

10 Kč/km

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře