Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Opravné prostředky

Opravné prostředky

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

Lhůty

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informaci, či nevydal rozhodnutí, že žádosti nevyhoví, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:

  • ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona), 
  • ochrany osobnosti a soukromí (§ 8 zákona), 
  • ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona), 
  • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona), 
  • jiných omezení práva na informace, i když se týkají jen bezprostřední činnosti OÚ (§ 11 zákona)
  • Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Omezení poskytnutí informace:

  • Informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům, 
  • informace dosud nerozhodnuté, do doby ukončení rozhodnutím v dané věci, 
  • informace od třetích osob, 
  • informace, které jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví.